Wednesday, March 24, 2010

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MIKROEKONOMI

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MIKROEKONOMI
TINGKATAN ENAM RENDAH
MINGGU TAJUK/SUB TAJUK OBJEKTIF


PENGENALAN
1. Defenisi ilmu ekonomi
2. Sumber ekonomi (faktor pengeluaran)
3. Kehendak manusia
-Mendefinisikan ilmu ekonomi dan mengaitkan dengan sumber ekonomi yang terhad dengan kehendak yang tidak terhad.
- Tanah dan sumber asli, buruh, modal,
Dan usahawan
-Kehendak untuk:
(i) Barang percuma, barang ekonomi, dan barang awam
(ii) Barang pengeluar atau barang modal, barang perantaraan, barang penggunaan atau barang akhir.
4. Masalah asas ekonomi

5. Keluk kemungkinan pengeluaran
(a) Menerangkan konsep kekurangan sumber, pilihan, dan kos lepas.
(b) Menghuraikan masalah apa dan berapa banyak, bagaimana, dan kos lepas.
(c) Menjelaskan keluk kemungkinan pengeluaran secara jadual dan rajah.
(d) Mengaitkan keluk kemungkinan pengeluaran dengan masalah kekurangan, pilihan, dan kos lepas.
(e) Menjelaskan kesan perubahan kuantiti sumber dan teknologi terhadap keluk kemungkinan pengeluaran.


6. Sistem ekonomi

6.1. Ekonomi pasaran bebas, ekonomi perancangan pusat, ekonomi campuran.


Membincangkan definisi, ciri kebaikan, dan kelemahan setiap sistem ekonomi.

6.2. Ciri- ciri dan cara bagaimana sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi.


Membandingkan cara penyelesaian masalah asas oleh ketiga-tiga sistem ekonomi


6.3. Ekonomi Islam
- Ciri ekonomi Islam
(a) Sistem pemilikan harta
(b) Peranan kerajaan
(c) Penghapusan riba
(d) Sistem zakat


7. Aliran pusingan pendapatan
(a) Menjelaskan pelaku ekonomi, iaitu isirumah, firma dan kerajaan, dan peranannya dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
(b) Menghuraikan aliran fizikal dan wang antara pelaku ekonomi dalam ekonomi pasar dan ekonomi campuran.


8. Liputan analisis ekonomi prauniversiti
(a) Tajuk dalam analisis mikroekonomi
(b) Tajuk dalam analisis makroekonomi
(c) Aspek ekonomi Malaysia yang dipelajari.

BAHAGIAN MIKROEKONOMI


MINGGU TAJUK/SUB TAJUK OBJEKTIF

Permintaan dan penawaran
1.1 Permintaan
1.1.1 Hukum permintaan
(a) Persamaan
permintaan
(b) Jadual permintaan
(c) Keluk permintaan
(a) Mendefinisikan permintaan dan menerangkan hukum permintaan.
(b) Menyatakan hukum permintaan dengan menggunakan persamaan

- Menggunakan rumus untuk menerangkan permintaan
- Menerangkan hubungan antara harga dengan kuantiti diminta melalui jadual


(d) Permintaan individu
dan permintaan
pasaran
(a) Membezakan antara permintaan individu dengan permintaan pasaran
(b) Membina keluk permintaan pasaran daripada permintaan individu dengan menggunakan jadual dan gambar rajah.


1.1.2. Faktor yang mempengaruhi permintaan
- Menghuraikan factor yang mempengaruhi permintaan, iaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan, citarasa, dan penduduk.


1.1.3 Perubahan kuantiti diminta dan perubahan permintaan.


- Membezakan perubahan kuantiti permintaan dengan perubahan permintaan.

1.2 Penawaran
1.2.1. Hukum penawaran
(a) Persamaan
penawaran


(b) Jadual penawaran(c) Keluk penawaran


- Mendefinisikan penawaran dan menghuraikan hukumnya.
- Menggunakan rumus untuk menerangkan penawaran.
- Menerangkan hubungan antara harga dengan kuantiti yang ditawar melalui jadual.


- Membina keluk penawaran daripada jadual.
(d) Penawaran individu
dan penawaran
pasaran
(a) Membezakan antara penawaran individu dengan penawara pasaran.
(b) Membina keluk penawaran pasaran daripada penawaran individu dengan menggunakan jadual dan gambar rajah.


1.2.2. Faktor yang mempengaruhi penawaran

- Menghuraikan faktor yang mempengaruhi penawaran : harga barang itu sendiri, harga barang lain, kos input, matlamat pengeluar, teknologi, dasar kerajaan, jangka masa, dan bilangan pengeluar.


1.2.3. Perubahan kuantiti ditawar dan perubahan penawaran

- Membezakan perubahan kuantiti ditawar dengan perubahan penawaran

1.3 Keseimbangan pasaran

1.3.1. Penentuan
keseimbangan.

(a) Menerangkan interaksi permintaan dan penawaran pasaran untuk menentukan tingkat harga dan kuantiti yang dijualbeli di pasaran.
(b) Menjelaskan konsep lebihan atau kurangan permintaan dan penawaran


1.3.3. Persamaan permintaan dan penawaran untuk keseimbangan
-Membentuk keseimbangan pasaran dengan menggunakan rumus/persamaan.2. Keanjalan permintaan dan keanjalan penawaran
2.1 Keanjalan permintaan
2.1.1 Keanjalan permintaan harga
(a) Menerangkan konsep keanjalan secara umum.
(b) Mendefinisikan keanjalan permintaan harga.

(c) Menggunakan rumus untuk menghitung keanjalan titik dan lengkuk, dan mentafsirkan nilai keanjalannya.

(d) Mengenalpasti pelbagai darjah keanjalan: anjal, tak anjal, anjal satu, anjal sempurna, dan tak anjal sempurna.


2.1.2. Faktor yang mempengaruhi keanjalan permintaan harga.

2.1.3 Hubungan antara keanjalan permintaan harga dengan jumlah hasil.

Menghuraikan faktor yang mempengaruhi keanjalan permintaan harga..

- Menghubungkan jumlah hasil dengan darjah keanjalan permintaan harga atau jumlah perbelanjaan pengguna.


2.1.4 Keanjalan permintaan silang
(a) Mendefinisikan keanjalan silang.

(b) Menggunakan rumus untuk menghitung keanjalan silang.

(c) Mengelaskan barang mengikut keanjalan silang : barang penggenap, barang pengganti, dan barang neutral.


2.1.5. Keanjalan permintaan pendapatan
(a) Mendefinisikan keanjalan permintaan pendapatan

(b) Menggunakan rumus untuk menghitung keanjalan permintaan pendapatan

(c) Mengelaskan barang mengikut keanjalan permintaan pendapatan : barang normal, barang mewah, barang mesti, dan barang bawahan.


2.2. Keanjalan penawaran

2.2.1. Keanjalan penawaran2.2.2 Faktor yang mempengaruhi keanjalan penawaran

(a) Mendefinisikan keanjalan penawaran

(b) Menggunakan rumus untuk menghitung keanjalan penawaran, dan mentafsirkan nilai keanjalan.

(c) Menentukan darjah keanjalan penawaran: anjal, tak anjal, anjal satu, anjal sempurna, dan tak anjal sempurna.


- Menghuraikan factor yang mempengaruhi keanjalan penawaran

3. Teori Permintaan dan Perlakuan Pengguna.

3.1. Pendekatan utiliti kardinal
3.1.1 Kes memilih satu barang

(a) Menerangkan dan mengukur kepuasan pengguna secara kuantitatif
(b) Memberikan definisi jumlah utility dan utility sut
(c) Menerangkan hukum utiliti sut berkurangan
(d) Menunjukkan bagaimana kepuasan maksimum dicapai.


3.1.2 Kes memilih banyak barang dengan harga berbeza


3.2. Keluk permintaan individu
3.3. Lebihan pengguna
(a) Menentukan utiliti sut per ringgit setiap barang dipilih.
(b) Menerangkan syarat keseimbangan pengguna, dan menentukan keseimbangan pengguna.
(c) Kesan perubahan harga terhadap keseimbangan

- Menerbitkan keluk permintaan individu

Mentakrifkan lebihan pengguna, dan menghitung lebihan pengguna melalui jadual dan gambar rajah.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2010

EKONOMI TINGKATAN ENAM ATASMINGGU TAJUK/ SUB TAJUK OBJEKTIF


Pertama


3.1.10

7.1.10
4. Teori Pengeluaran dan Kos Pengeluaran

4.1 Firma, industri, jangka masa pendek, dan jangka masa panjangMenerangkan maksud firma, industri, input, jangka masa pendek, dan jangka masa panjang

Kedua

10.1.10

14.1.10
4.2. Fungsi pengeluaran satu input berubah
(a) Menerangkan konsep fungsi pengeluaran satu input berubah

(b) Menerangkan hukum pulangan berkurangan

(c) Membezakan konsep jumlah keluaran, keluaran purata, dan keluaran sut.Ketiga

17.1.10

22.1.10
4.3 Kos pengeluaran jangka pendek

(a) Mendefinisikan kos pengeluaran.

(b) Membezakan kos eksplisit dengan kos implisit

(c) Menerangkan konsep kos jangka pendek dengan menggunakan jadual dan gambar rajah, iaitu kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos purata, kos tetap purata, kos berubah purata dan kos sut

(d) Menggunakan rumus untuk menghitung kos jangka pendek.

(e) Menerangkan mengapa keluk kos purata berbentuk “U”


Ke empat

24.1.10

28.1.10
4.4 Kos pengeluaran jangka panjang
(a) Mentakrifkan kos pengeluaran jangka panjang dan menerbitkan keluk perancangan

(b) Menerangkan mengapa keluk perancangan berbentuk “U”
Ke lima

31.1.10

4.2.10
4.5 Ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan
(a) Mendefinisikan ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan.

(b) Mendefinisikan ekonomi bidangan dalaman dan tak ekonomi bidangan dalaman.

(c) Mengenalpasti faktor yang mewujudkan ekonomi bidangan dalaman dan tak ekonomi bidangan dalaman

(d) Mendefinisikan ekonomi bidangan luaran dan tak ekonomi bidangan luaran.
(e) Mengenalpasti faktor yang mewujudkan ekonomi bidangan luaran dan tak ekonomi bidangan luaran.Ke enam

7.2.10

11.2.10
5 Struktur Pasaran, dan Penentuan Harga dan Output
5.1 Konsep hasil dan struktur pasaran

5.2 Pasaran persaingan sempurna

(a) Mentakrifkan konsep jumlah hasil, hasil purata dan hasil sut
(b) Menerangkan konsep pasaran persaingan sempurna dan persaingan tak sempurna.

(a) Mendefinisikan pasaran persaingan sempurna
(b) Menerangkan ciri pasaran persaingan sempurna.Ke tujuh

14.2.10

18.2.10
5.2.1 Penentuan output firma jangka pendek.
(a) Menentukan output keseimbangan mengikut pendekatan jumlah hasil dan jumlah kos, dan melukiskan keseimbangan tersebut.
(b) Menentukan output keseimbangan mengikut pendekatan hasil sut dan kos sut, dan melukiskan keseimbangan tersebut.
(c) Membezakan tiga keadaan keseimbangan: untung lebih normal, untung normal, dan rugiKe lapan

21.2.10

25.2.10


5.2.2. Keluk penawara firma dan industri


(d) Menjelaskan keputusan firma apabila mengalami kerugian: meneruskan atau memberhentikan operasi.


(a) Menerbitkan keluk penawaran firma

(b) Menerbitkan keluk penawaran industriKe Sembilan

28.2.10

4.3.10

5.2.3 Penentuan output jangka panjang.5.2.4 Kebaikan dan kelemahan pasaran persaingan sempurna


Dengan menggunakan gambar rajah keseimbangan firma dan permintaan di pasaran, menerangkan bagaimana penyesuaian dalam pasaran berlaku sehingga menyebabkan firma mendapat untung normal.Membincangkan kebaikan dan kelemahan pasaran persaingan sempurna.


Ke sepuluh

7.3.10

11.3.10

Ujian Mac 2010
12.3.10

20.3.10Cuti pertengahan semester pertama 2010

Ke sebelas

21.3.10

25.3.10
5.3 Pasaran monopoli
5.3.1 Penentuan output keseimbangan
(a) Mendefinisikan pasaran monopoli dan menerangkan cirinya.

(b) Menerangkan faktor yang menghalang kemasukan firma baru.
(a) Menentukan output keseimbangan mengikut pendekatan jumlah hasil dan jumlah kos, dan melukiskan keseimbangan tersebut.

(b) Menentukan output keseimbangan mengikut pendekatan hasil sut dan kos sut, dan melukiskan keseimbangan tersebut.
Ke dua belas

28.3.10

1.4.10


5.3.1 Penentuan output keseimbangan

5.3.2 Diskriminasi harga
(c) Membezakan tiga keadaan keseimbangan bagi monopoli: untung lebih normal, untung normal, dan rugi.. (Huraian meliputi jangka pendek dan jangka panjang)(a) Mendefinisikan diskriminasi harga
(b) Menerangkan jenis diskriminasi harga: darjah pertama(diskriminasi harga sempurna), darjah kedua (diskriminasi harga blok), dan diskriminasi harga darjah ketiga (diskriminasi pasaran)Ke tiga belas

4.4.10

8.4.10

5.3.3.Perbandingan pasaran persaingan sempurna dengan pasaran monopoli


-Membandingkan kedua-dua bentuk pasaran dari segi:

(i) harga
(ii) kuantiti
(iii) untung
(iv) kecekapan peruntukan
(v) kecekapan pengeluaran
(vi) lebihan pengguna
(vii)lebihan pengeluar

Ke empat belas

11.4.10

15.4.10

5.3.4 Monopoli kerajaan
5.4 Pasaran persaingan bermonopoli


5.4.1 Penentuan output keseimbangan

(a) Menjelaskan monopoli kerajaan terhadap pengeluaran barang awam.

(b) Menerangkan monopoli untuk kepentingan masyarakat(menggunakan gambar rajah yang menentukan output pada titik kos purata sama dengan harga)


-Mendefinisikan pasaran persainga bermonopoli


(a) Menentukan keseimbangan jangka pendek dengan menggunakan gambar rajah.

Ke lima belas

18.4.10

22.4.10

5.4.1 Penentuan output keseimbangan

(b) Membezakan tiga keadaan keseimbangan bagi pasaran bermonopoli: untung lebih normal, untung normal, dan rugi.(c) Menerangkan output keseimbangan jangka panjangKe enam belas

25.4.10

29.4.10


5.4.2 Persaingan bukan harga5.4.3 Kebaikan dan kelemahan pasaran persaingan bermonopoli


5.5 Pasaran oligopoli


(a) Mendefinisikan persaingan bukan harga

(b) Menerangkan jenis persaingan bukan harga seperti pembezaan keluaran, penggunaan iklan, galakan jualan, dan khidmat lepasjualan


-Membincangkan kebaikan dan kelamahan pasaran persaingan bermonopoli(a) Mendefinisikan, menghuraikan ciri, dan memberikan contoh

(b) Menerangkan perbezaan ciri antara pasaran oligopoly dengan pasaran lain
Ke tujuh belas

2.5.10

6.5.10
6. Teori Agihan


6.1 Permintaan dan penawaran factor pengeluaran


(a) Menjelaskan tentang keluk permintaan faktor pengeluaran dan teori daya pengeluaran sut


(b) Menerangkan ciri umum keluk permintaan dan penawaran factor pengeluaran
Ke lapan belas

9.5.10

13.5.10

Peperiksaan pertengahan tahun 2010
Ke Sembilan belas

16.5.10

20.5.10


Peperiksaan pertengahan tahun 2010


Ke dua puluh

23.5.10

27.5.10
6.1.1 Keanjalan permintaan faktor pengeluaran

6.2 Upah

-Menyatakan faktor yang menentukan keanjalan permintaan faktor pengeluaran

(a) Mendefinisikan upah

(b) Membezakan upah wang dengan upah benar

(c) Mengenal pasti dan menerangkan faktor yang membezakan upah
Ke dua puluh Satu

30.5.10

3.6.10


6.2.1 Penentuan tingkat upah

6.2.2 Penentuan penggunaan buruh oleh firma

- Menerangkan bagaimana upah ditentukan dengan menggunakan gambar rajah (andaian : pasaran buruh ialah pasaran persaingan sempurna)


- Menerangkan bagaimana firma individu menentukan jumlah buruh yang memaksimumkan untung

4.6.10

19.6.10

Cuti semester pertama

2010Ke dua puluh dua

20.6.10

24.6.10
6.2.3 Kesatuan sekerja6.3 Sewa
(a) Mendefinisikan kesatuan sekerja

(b) Menyatakan tujuan penubuhan kesatuan sekerja
(c) Menghuraikan cara kesatuan sekerja menuntut kenaikan upah

(a) Mendefinisika sewa

(b) Membandingkan sewa ekonomi, perolehan pindahan, dan sewa kuasi.Ke dua puluh tiga

27.6.10

1.7.10
6.4 Bunga

(a) Mendefinisikan bunga

(b) Membezakan bunga norminal dengan bunga benar

(c) Menerangkan teori bunga Klasik dan teori bunga Keynes


Ke dua puluh empat

4.7.10

8.7.10
6.5 Untung

(a) Mendefinisikan untung

(b) Membezakan jenis untung

(c) Menghuraikan sumber dan peranan untung, iaitu risiko, inovasi, dan kuasa monopoliKe dua puluh lima

11.7.10

15.7.10
7. Peranan kerajaan

7.1 Mengapa kerajaan perlu campur tangan dalam kegiatan ekonomi.

(a) Menghuraikan secara ringkas kegagalan sistem pasaran bebas: ketidakcekapan pengeluaran dan peruntukan sumber disebabkan oleh kuasa monopoli, pengagihan pendapatan yang tak setara, eksterniliti yang negative, kekurangan barang awam, dan ketakstabilan aktiviti ekonomi.

(b) Menjelaskan tujuan/tindakan campur tangan kerajaan dalam kegiatan ekonomiKe dua puluh enam

18.7.10

22.7.10
7.2 Dasar kerajaan


7.2.1 Peraturan dan undang-undang

(a) Menerangkan bentuk peraturan dan undang-undang yang boleh digunakan untuk mengawal kelemahan system pasaran bebas, contohnya mengawal kuasa monopoli dan meningkatkan persaingan

(b) Menerangkan campur tangan dalam penentuan harga(harga maksimum, harga minimum, upah minimum, kawalan keluaran, kawalan penawaran, dan kuota)Ke dua puluh tujuh

25.7.10

29.7.107.2.2 Percukaian dan subsidi

7.2.3 Pemilikan Kerajaan
(a) Menerangkan kesan cukai terhadap harga, output, dan beban cukai

(b) Menerangkan kesan subsidi terhadap harga dan output

(c) Menyetarakan agihan pendapatan

-Menerangkan kegiatan kerajaan menubuhkan dan memiliknegarakan syarikat tertentu yang boleh meningkatkan kebajjikan masyarakat


Ke dua puluh lapan

Hingga

Ke tiga puluh dua

1.8.10

2.9.10Ulang kaji persediaan

peperiksaan percubaan

STPM

3.9.10

11.9.10

Cuti pertengaha semester ke dua

Ke tiga puluh tiga

12.9.10

16.9.10Peperiksaan percubaan STPM

Ke tiga pulu empat

19.9.10

23.9.10

Peperiksaan percubaan STPM

Ke tiga puluh lima

Hingga

Ke empat puluh dua

26.9.10

16.11.10

Ulang kaji dan persediaan akhir untuk menghadapi peperiksaan STPM
2010
RANCANGAN PELAJARAN EKONOMI

TINGKATAN ENAM RENDAH


MINGGU TAJUK/SUB TAJUK OBJEKTIF

1. Pegenalan
1.1 Definisi dan skop analisis makroekonomi

1.2 Petunjuk/pemboleh ubah makroekonomi
-Menerangkan konsep makroekonomi dan membezakan bidang kajian antara mikroekonomi dengan makroekonomi

(a) Menerangkan secara ringkas: pendapatan Negara/keluaran Negara, guna tenaga dan pengganguran, inflasi, imbangan pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi
(b) Menunjukkan kepentingan petunjuk di atas dengan data ekonomi Malaysia.


1.3 Dasar makroekonomi
1.3.1 Matlamat dasar makroekonomi1.3.2 Bentuk dasar makroekonomi
-Menghuraikan matlamat yang ingin dicapai, iaitu tingkat guna tenaga penuh, kestabilan tingkat harga umum, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan membaiki imbangan pembayaran.

- Menghuraikan secara ringkas dasar yang berikut; dasar fiscal, dasar kewangan, kawalan langsung, dan dasar sebelah penawaran.

2. Perakaunan pendapatan Negara
2.1 Konsep pendapatan Negara
(a) Menjelaskan konsepyang berikut: Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK), Keluaran negara Kasar (KNK), dan Keluaran negara Bersih (KNB)

(b) Menerangkan Keluaran Negara pada harga pasaran, dan Keluaran Negara pada kos factor

(c) Menjelaskan pendapatan persendirian, pendapatan boleh guna, dan pendapatan per kapita

(d) Menerangkan Keluaran Negara Nominal dan Keluaran Negara Benar


2.2 Kaedah perhitungan pendapatan Negara

- Menghitung pendapatan Negara dengan menggunakan kaedah berikut : kaedah perbelanjaan, kaedah keluaran (nilai ditambah), dan kaedah pendapatan (bayaran faktor)2.2 Kaedah perhitungan pendapatan Negara

- Menghitung pendapatan Negara dengan menggunakan kaedah berikut : kaedah perbelanjaan, kaedah keluaran (nilai ditambah), dan kaedah pendapatan (bayaran faktor)
2.2 Kaedah perhitungan pendapatan Negara


- Menghitung pendapatan Negara dengan menggunakan kaedah berikut : kaedah perbelanjaan, kaedah keluaran (nilai ditambah), dan kaedah pendapatan (bayaran faktor)2.3 Data keluaran Negara Malaysia2.4 Masalah dalam perhitungan pendapatan Negara
(a) Menerangkan kaedah perhitungan dan menunjukkan data Keluaran Negara Malaysia : kaedah perbelanjaan dan kaedah pengeluaran


(b) Menggunakan data ekonomi Malaysia untuk menganalisis pencapaian dan pertumbuhan ekonomi Malaysia, dan perubahan struktur ekonomi Malaysia semenjak tahun 1970.


- Menghuraikan masalah dalam perhitungan pendapatan Negara seperti perhitungan dua kali, barang yang tidak dipasarkan, masalah harga, barang haram, dan masalah pengumpulan data.
2.5 Kelemahan dalam menggunakan data pendapatan negara2.6 Kegunaan data pendapatan negara


- Menerangkan kelemahan membandingkan pendapatan Negara antara masa dan kelemahan membandingkan pendapatan Negara antara negara


- Menjelaskan kegunaan data pendapatan Negara sebagai alat pengukur jumlah keluaran pelbagai sector dalam ekonomi, alat pengukur kadar pertumbuhan ekonomi, asas membuat perancangan ekonomi, alat pengukur taraf hidup, dan petunjuk perubahan struktur ekonomi.3. Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara

3.1 Konsep keseimbangan pendapatan negara


3.2 Keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi dua sektor
- Mendefinisikan keseimbangan pendapatan negara


(a) Menjelaskan jenis aliran pendapatan dan perbelanjaan dalam ekonomi dua sector.


(b) Menerangkan ciri perbelanjaan isi rumah (perbelanjaan penggunaan) dan perbelanjaan firma (pelaburan)


3.2 Keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi dua sektor

(c) Analisis mengenai keseimbangan ekonomi Negara akan menggunakan pendekatan :
(i) perbelanjaan agregat- penawaran agregat, dan
(ii) suntikan – bocoran
(d) Menerangkan proses bagaimana keseimbangan ekonomi dicapai. Tiga bentuk huraian, iaitu cara jadual, gambar rajah, dan perhitungan perlu diterangkan3.2.1 Pengganda
(a) Mendefinisikan pengganda

(b) Menerangkan factor yang menimbulkan perubahan perbelanjaan agregat.

(c) Menerangkan hubungan antara perubahan perbelanjaan agregat dengan perubahan pendapatan Negara dengan menggunakan jadual

(d) Menerangkan cara menerbitkan dan menggunakan rumus pengganda bagi ekonomi dua sector
RANCANGAN PELAJARAN EKONOMI

TINGKATAN ENAM ATAS


MINGGU TAJUK/SUB TAJUK OBJEKTIF

3.3 Keseimbangan pendapatan Negara dalam ekonomi tiga sector
Menerangkan bagaimana keseimbangan pendapatan Negara ditentukan dalam ekonomi tiga sector.
(a) Menunjukkan kesan cukai dan perbelanjaan kerajaan terhadap aliran pusingan pendapatan

(b) Menerangkan kesan cukai (sekali gus dan cukai berkadar) dan perbelanjaan kerajaan terhadap perbelanjaan agregat.
(nota : kesan cukai dan perubahan ke atas fungsi penggunaan dan fungsi tabungan tidak perlu dibuat secara gambar rajah)


3.3 Keseimbangan pendapatan Negara dalam ekonomi tiga sector


(c) Menerangkan kesan cukai dan perbelanjaan kerajaan dalam penentuan keseimbangan ekonomi Negara melalui kaedah :

(i) perbelanjaan agregat – penawaran
agregat dan

(ii) suntikan – bocoran


3.3 Keseimbangan pendapatan Negara dalam ekonomi tiga sektor
3.4 Keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi terbuka (ekonomi tiga sektor )

(d) Menerangkan kesan cukai dan perbelanjaan kerajaan dalam penentuan keseimbangan ekonomi Negara .
(Menggunakan rumus pengganda ekonomi tiga sector)


(a) Menunjukkan aliran pusingan pendapatan

(b) Menerangkan ciri eksport dan import.3.4 Keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi terbuka (ekonomi tiga sektor )

(c) Menerangkan bagaimaana keseimbangan ditentukan dalam ekonomi empat sector dengan menggunakan kaedah:

(i) perbelanjaan agregat – penawaran
agregat dan

(ii) suntikan – bocoran

(Nota : Menggunakan gambar rajah dan rumus sahaja, rumus pengganda tidak perlu diperkenalkan)

3.5 Analisis keseimbangan pendapatan Negara dengan menggunakan pendekatan permintaan agregat – penawaran agregat


(keseimbangan pendapatan negara dalam keadaan harga berubah)
(a) Menerangkan interaksi antara permintaan agregat (AD) dengan penawaran agregat (AS) dalam menentukan keseimbangan pendapatan Negara dan tingkat harga.

(b) Menerangkan kesan perubahan harga terhadap perbelanjaan masyarakat


3.5 Analisis keseimbangan pendapatan Negara dengan menggunakan pendekatan permintaan agregat – penawaran agregat (keseimbangan pendapatan Negara dalam keadaan harga berubah)


(c) Mendefinisikan keluk permintaan agregat (AD) yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan perbelanjaan agregat (AE) dalam ekonomi.


(d) Menerangkan kesan daripada perubahan perbelanjaan agregat (AE) – yang disebabkan perubahan salah satu atau gabungan perubahan komponen perbelanjaan agregat (C,I,T,G) terhadap permintaan agregat (AD)
3.5 Analisis keseimbangan pendapatan Negara dengan menggunakan pendekatan permintaan agregat – penawaran agregat (keseimbangan pendapatan Negara dalam keadaan harga berubah)


3.5.1 Keseimbangan
AD - AS

(e) Menerangkan hubungan antara tingkat harga dengan penawaran barangan dalam ekonomi.
Menerangkan faktor yang menyebabkan hubungan antara harga dan pendapatan berbentuk demikian.
(a) Menerangkan bagaimana interaksi antara permintaan agregat dengan penawaran agregat akan menentukan tingkat pendapatan Negara

(b) Menerangkan kesan kejutan permintaan dan kejutan penawaran terhadap keseimbangan AD – AS.


4. Peranan Wang Dalam Ekonomi

4.1 Wang4.1.1 Fungsi wang

(a)Mendefinisikan wang

(b)(Menerangkan ciri wang

(c) Menentukan nilai wang dan kuasa beli wang

(a) Menghuraikan kelemahan sistem barter

4.1.1 Fungsi wang4.1.2 Penawaran/bekalan wang4.2 Institusi kewangan

(b) menjelaskan fungsi utama wang(a)Menerangkan penawaran wang M1 dan M2
(b) Menerangkan komposisi dan kadar pertumbuhan wang di Malaysia.

(a) Mendefinisikan institusi kewangan

(b) Menerangkan aktiviti utama institusi kewangan
4.2.1 Bank pusat4.2.2 Bank perdagangan
4.2.3 Institusi kewangan lain(a) Menjelaskan ciri dan fungsi utama bank pusat

(b) Menerangkan sejarah penubuhan dan fungsi Bank Negara Malaysia.Menjelaskan fungsi dan bentuk operasi bank perdagangan(a)Menerangkan fungsi utama bank saudagar, institusi kewangan Islam (perbankan Islam, Takaful, Tabung Haji), bank simpanan, syarikat kewangan, dan insuran

(b) Memberi contoh institusi kewangan si Malaysia seperti Bank Islam, Bank Simpanan Nasional, Syarikat Takaful, Arab Malaysian Merchant Bank
4.3 Penciptaan wang/kredit

4.4 Wang, harga, dan aktiviti ekonomi

- Menerangkan proses penciptaan wang oleh sistem bank. Perkara yang perlu diterangkan : andaian dalam proses penciptaan wang, proses pengganda, rizab dan pinjaman, dan had dalam proses penciptaan wang
-Menerangkan peranan wang dalam menggalakkan kegiatan ekonomi dan mempengaruhi tingkat harga.
4.4.1 Teori Kuantiti Wang


4.4.2 Teori Kewangan Keynes
(a) Menerangkan persamaan pertukaran mengikut analisis Fisher: MV = PT

(b) Menerangkan persamaan pertukaran mengikut analisis Cambridge: M = kPT


(a) Menerangkan teori permintaan wang: untuk urus niaga, awasan, dan spekulasi

(b) Menerangkan cirri penawaran wang

(c) Menerangkan penentuan kadar bunga. Penerangan perlu meliputi kes perangkap kecairan

(d) Menerangkan hubungan antara penawaran wang dengan kegiatan ekonomi. Penerangan meliputi kesan perubahan penawaran wang terhadap kadar bunga, pelaburan, perbelanjan agregat, dan pendapatan Negara. Huraian secara gambar rajah diperlukan5. Masalah Makroekonomi Dan Dasar Penstabilan

5.1 Masalah makroekonomi


5.1.1 Pengangguran
(a) Menjelaskan dan membezakan konsep pendapatan Negara sebenar dan pendapatan Negara potensi atau pendapatan Negara pada guna tenaga penuh

(b) Menerangkan lompang deflasi dan lompang inflasi

(c) Menghitung lompang deflasi dan lompang inflasi
(d) Menjelaskan konsep jurang Keluaran Negara Kasar


(a) Mendefinisikan pengganguran

(b) Menjelaskan jenis, sebab, dan kesan serta cara mengatasi pengangguran
5.1.1 Pengangguran


5.1.2 Inflasi


(c) Menghitung kadar pengangguran

(d) Menerangkan dan menghitung guna tenaga, tenaga buruh, dan pengangguran di Malaysia


(a) Mendefinisikan inflasi dan menghitung kadar inflasi

(b) Menerangkan indeks harga di Malaysia dan menggunakannya untuk menghitung kadar inflasi di Malaysia.

(c) Menjelaskan jenis, kesan, dan cara mengatasi inflasi.


5.1.3 Stagflasi


5.2 Dasar Fiskal


(a) Mendefinisikan stagflasi

(b) Menunjukkan keadaan stagflasi dengan menggunakan gambar rajah(a) Mendefinisikan dasar fiskal


(b) Menerangkan alat dasar fiscal dan bagaimana alat tersebut digunakan untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran


(c) Menerangkan kesan dasar fiscal dengan menggunakan pendekatan Keynesian dan pendekatan AD – AS
5.3 Belanjawan Negara Malaysia


5.4 Dasar kewangan
(a) Menerangkan belanjawan Negara Malaysia dan meneliti data belanjawan tersebut
(b) Menerangkan struktur perbelanjaan kerajaam Persekutuan dan menunjukkan arah alirannya
(c) Menerangkan struktur hasil kerajaan Persekutuan dan menunjukkan arah alirannya
(d) Menerangkan konsep belanjawan lebihan, belanjawan kurangan, dan belanjawan terimbang dengan merujuk belanjawan Malaysia dari semasa ke semasa
(e) Menerangkan hutang Negara Malaysia dari segi sumber, jumlah semasa, dan arah alirannya.

(a)mendefinisikan dasar kewangan

(b) Menerangkan alat dasar kewangan kuantitatif dan kualitatif

(c)Menghuraikan bagaimana alat-alat dasar kewangan digunakan untuk mengatasi masalah makroekonomi (inflasi dan pengangguran)


6. Perdagangan Dan Kewangan Antarabangsa

6.1 Alasan perlunya perdagangan antarabangsa


6.2 Faedah pengkhususan

6.3 Aliran perdagangan Malaysia
I
Menerangkan perbezaan cirri ekonomi sesebuah Negara dari segi penganugerahan faktor pengeluaran, cita rasa yang membawa kepada keperluan perdagangan antarabangsa, dan faedah yang tercapai daripada perdahangan antarabangsa.

Menerangkan faedah mutlak dan faedah berbanding dengan menggunakan jadual dan gambar rajah

(a) Menerangkan komposisi, arah aliran serta perubahan struktur import dan eksport barangan
(b) Menerangkan komposisi, arah aliran serta perubahan struktur import dan eksport perkhidmatan


6.4 Kadar syarat perdagangan

(a) Mendefinisikan kadar syarat perdagangan

(b) Menjelaskan indeks harga eksport dan indeks harga import

(c)Menjelaskan kesan perubahan kadar syarat perdagangan6.5 Sekatan perdagangan bebas

(a) Menerangkan alasan mengapa dikenakan sekatan
(b)Menerangkan alat sekatan tariff dan bukan tarif

(c)Menerangkan kesan tariff dengan menggunakan gambar rajah keseimbangan separa


6.5 Sekatan perdagangan bebas
(d) Menerangkan kesan sekatan perdagangan bebas terhadap imbangan pembayaran

(e)Memberikan contoh sekatan yang diamalkan di Malaysia6.6 Imbangan Pembayaran6.7 Kadar pertukaran asing


6.7.1 Permintaan dan penawaran mata wang asing

(a) Mendefinisikan imbangan pembayaran

(b)Menerangkan setiap akaun dalam imbangan pembayaran

(c)Meneliti data setiap akaun bagi Malaysia


Menjelaskan konsep pertukaran mata wang asing

(a)melukis keluk permintaan dan keluk penawaran mata wang asing

(b)menentukan kadar keseimbangan permintaan dan penawaran mata wang asing


6.7.2 Penentuan kadar pertukaran asing
(a) sistem boleh ubah
(b)sistem tetap

(a)Menerangkan penentuan dalam sistem boleh ubah
(b) Menerangkan konsep naik nilai dan susut nilai
(c) Menerangkan factor yang menyebabkan perubahan kadar pertukaran

(a)Menerangkan penentuan dalam sistem tetap
(b) Menerangkan konsep devaluasi dan revaluasi
(c) Menerangkan konsep terlebih nilai dan terkurang nilai, dan kesannya terhadap ekonomi


6.7.3 Kadar pertukaran asing di Malaysia

(a) Meneliti system kadar pertukaran yang diamalkan di Malaysia
(b) Meneliti kadar pertukaran ringgit dengan beberapa mata wang asing


6.8 Masalah makroekonomi dalam ekonomi terbuka, dan dasar kerajaan
(a) Menerangkan masalah ekonomi terbuka:
(i) Pengangguran dan deficit imbangan pembayaran
(ii) inflasi dan defisit imbangan pembayaran
(iii) Pengangguran dan lebihan imbangan pembayaran
(iv) inflasi dan lebihan imbangan pembayaran6.8 Masalah makroekonomi dalam ekonomi terbuka, dan dasar kerajaan
-Menerangkan bagaimana dasar fiscal, dasar kewangan, perubahan kadar pertukaran dan kawalan langsung mengatasi masalah pengangguran, inflasi, dan defisit imbangan pembayaran


6.9 Globalisasi

(a)Mendefinisikan globalisasi
(b)Menerangkan dengan ringkas aspek globalisasi dan kesannya terhadap ekonomi Malaysia : perdagangan, aliran factor, pelaburan langsung asing (FDI), kegiatan syarikat multinasional (MNC), dan aliran modal jangka pendek.
(c) Menerangkan secara ringkas institusi yang berkaitan dengan perdagangan (WTO), kewangan antarabangsa (IMF, Bank Dunia), dan blok perdagangan wilayahTAJUK/SUB TAJUK OBJEKTIF
7. Pertumbuhan ekonomi

7.1 Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi

7.2 Perbandingan pertumbuhan ekonomi antara negara
(a)Mendefinisikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
(b) Menunjuk dan mengukur pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan menggunakan keluk kemungkinan pengeluaran.

(a)membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi antara beberapa Negara maju dengan Negara membangun dengan menggunakan data pendapatan per kapita
(b)Membandingkan kadar pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi antara Negara maju dengan Negara membangun


7.3 Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
7.4 Faktor yang menghalang pertumbuhan ekonomi
7.5 Dasar kerajaan untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi
-Faktor modal, buruh dan keusahawanan, tingkat teknologi, dan factor sosial (kesihatan dan pendidikan) -- boleh digunakan untuk menyokong atau menghalang pertumbuhan ekonomi.

-Langkah-langkah menyediakan kemudahan infrastruktur fizikal, menaikkan taraf pendidikan, mengembangkan golongan usahawan, dan meningkatkan pelaburan
- Menerangkan secara ringkas pertumbuhan ekonomi Malaysia (kestabilan politik, ekonomi, infrastruktur yang baik, taraf pendidikan yang semakin berkembang, dan mengembangkan sector moden)


No comments:

Post a Comment